Imponerende snuoperasjon

Magasiner: AMNYTT #6/2017 - årgang 19 | www.amnytt.no

Tekst: Jan Eirik Schiøtz

I 2014 la den forrige eieren ned sin virksomhet på anlegget på Holmen. Nynas, som har vært virksomme på anlegget siden 1997 og hatt et langt og godt samarbeid med dem, valgte da å ta over bitumen-virksomheten. Asfaltproduksjonen i Norge vokser stadig og etterspørselen fra Nynas bitumen er økende ikke minst innenfor deres spesialprodukter – premium bitumen. For å møte denne etterspørsel investereres nå i ett helt nytt prosessavsnitt som er under installasjon.

Rasmus Christensen er driftsansvarlig. Han overtok et anlegg som var i behov av en oppgradering hvor man bla hatt utstyr fra forskjellige leverandører og teknologiepoker. Med seg på laget har han Johan Robertsson, som er depot tekniker på anlegget. Noe utstyr i anlegget er så gammelt som 50 år. Christensen satte i gang et omfattende rehabiliteringsarbeid. For om lag fem år siden startet arbeidet med å modernisere anlegget på Holmen. I tillegg til å rehabilitere de tekniske installasjoner er det også gjort en formidabel jobb med å forbedre driftsrutinene og tilpasse dem til Nynas standard. Beste praksis er innført for de fleste rutiner.

Reduserte antall leverandører
- Vi har bevisst jobbet med å velge ut få, men svært leveringsdyktige leverandører av teknisk utstyr, forteller Christensen. I arbeidet med å forbedre driftsrutinene er det jobbet en god del med å forbedre vedlikeholdssystemene. Filosofien som benyttes nå er forebyggende vedlikehold. I fremtiden, når anlegget vil få høyere instrumenteringsgrad, kan filosofien utvikles til tilstandsbasert. Arbeidet som er utført er så godt at produksjonen blant NYNAS mest effektive. Renoveringsog oppgraderingsarbeidet har resultert i en svær økning av kapasiteten i anlegget.

Godt samarbeid
Alle ventiler og pumper er skiftet ut. Pumperommet ble fullstendig renovert. I dette arbeidet har Morten Steinset fra J. S. Cock vært en viktig samarbeidspartner, både i rehabiliteringsarbeidet i det eksisterende anlegget og under byggearbeidet i det nye prosessavsnittet. J. S. Cock er en velkjent ventilleverandør. De har et bredt produktspekter både av ventiler og aktuatorer, i tillegg til at de har god kompetanse for instrumentering av ventilinstallasjoner. Steinset har levert løsninger til anlegget i flere omganger, har høy leveranseservice og kjenner anlegget godt. NYNAS har derfor valgt å fortsette det gode samarbeidet med J. S. Cock. Steinset fikk oppgaven med å dimensjonere ventilene og velge aktuatorløsninger. Det ble valgt ventiler fra produsenten Rotork, som er en kvalitetsleverandør. – Forholdene er lagt til rette for den digitale fremtid, forteller Steinset. Alle ventiler og aktuatorer har 3 D tegninger, og denne dokumentasjonen følger med leveransen. Dermed er fundamentet for heldigital dokumentasjon av anlegget lagt.

Overtok prosjektledelse
Selvsagt fulgte Steinset også opp installasjon og idriftssettelse av leveransen. Christensen var så fornøyd med innsatsen til Steinset, at han overlot prosjektansvaret for installasjonsarbeidet av den nye produksjonslinjen to uker i sommer. Denne jobben gjorde Steinset parallelt med vanlig arbeid. Han møtte opp ved oppstart av arbeidet på morgenen og avsluttet også arbeidsdagen på anleggsplassen. Fastsatt fremdriftsplan ble fulgt til punkt og prikke.

Sikkerhet i høysete
HMS er et høyt prioritert tema i NYNAS forretningsfilosofi. Det resulterte i ny løsning for påfylling av tankbiler – Sikker lasteplass. Det er utviklet et system som forhindrer at sjåføren kan falle ned fra tanken under fylling. Anlegget er åpen for påfylling 24 timer i døgnet i asfaltsesongen. Utenom vanlig arbeidstid er anlegget ubemannet og da må alle operasjonenr ha høy driftssikkerhet, i tillegg til at sikkerheten er tatt godt vare på. Alle sjåfører som laster 24/7 har gjennomgått og bestått en skriftlig – og praktisk prøve. Anlegget har i tillegg kameraovervåking. I de oppgraderte fyllrekkene er det installert om lag 25 nye ventiler. Det er både on/off og reguleringsventiler av merket Rotork som er installert. Aktuatorne som er valgt er både elektriske og pneumatiske. Ventilens funksjon var avgjørende for hvilken teknologi som ble valgt. For å gi optimal sikkerhet ved eventuelle strømutfall er flere av de sentrale akturatorne utstyrt med springfjær retur. Returfjæren er av utsøkt kvalitet. I løpet forventet levealder på 20 år, reduseres momentet med kun åtte prosent. Det gir god nødavstengningssikkerhet. Topp kvalitet på fjæren sikrer at kravet til lukketid på ventilen som er på 4 til 5 sekunder, alltid vil oppnås.

Alt må godkjennes
Når et nytt raffineri eller oljetank anlegg skal bygges og igangkjøres må kontrollsystemet godkjennes i henhold til MID direktive, 2004/22/ EF. I Norge trådte dette direktivet i kraft 30. oktober 2006. Kontrollsystemet ble utviklet av et svensk firma. Det blir bygget en rigg som er identisk med den som skal installeres i Drammen. Denne riggen ble så stresstestet, av svensk godkjenningsmyndighet, for å kunne avdekke eventuelle sikkerhetsproblemer. Etter godkjenning av myndighetene i Sverige blir så anlegget installert på Holmen. NYNAS har fast avtale med et lokalt installasjonsfirma, som har lang industriell erfaring. De benyttes når det er behov for å utføre arbeid i det elektriske og automatiseringsanlegg. Dette selskapet skal bygge styretavlene. Etter at all installasjonen er ferdigstillet, kommer det norske Justervesenet og godkjente anlegget.

I disse dager pågår monteringsarbeidet for rør og ventiler/aktuatorer til den nye produskjnslinjen. Alt utstyr fra J. S. Cock er levert og ligger klar for å bli montert. Når den nye produksjonslinjen er klar vil det bli levert spesialprodukter fra Holmen som tidligere ble levert fra Gøteborg.

© 1897-2020 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.