Sprek 116-åring blir enda sterkere

Magasiner: AMNYTT #1/2013 - årgang 15 | www.amnytt.no

Tekst: Jan Eirik Schiøtz

Sprek 116-åring blir enda sterkere

Sluttkunden ønsker leverandører med solid kunnskap; ikke bare om egne produkter men i vel så stor grad kunnskap om den prosess produktet skal betjene. Dette gjelder både når eksisterende anlegg skal moderniseres eller nye bygges. Mye av vår tid går med til tekniske beregninger og rådgivning om valg av riktig produkt.

Skal vi overleve må vi vokse, sier Tobias Cock hos J. S Cock til AMNYTT. Uten vekst vil vi miste markedsandeler og sakte forsvinne fra markedet. Vårt mål er fortsatt å være en aktuell partner for norsk industri. Kombinert med egen organisk vekst har vi også foretatt noen få strategiske oppkjøp de siste årene. Firmaet ble etablert av Jens Sigvald Cock i 1897, og helt siden oppstart for 116 år siden har leveranser av ventiler og tilhørende utstyr til prosess- og skipsindustrien vært selskapets viktigste virksomhetsområde. Det er mye erfaring i familien Cock som blir videreført med satsingen som er gjort i løpet av de siste årene. Tobias Cock er fjerde generasjon og midt inne i prosessen med å bringe selskapet videre inn i en spennende fremtid.

 

Styrket posisjon

J.S. Cock følger opp «industri tradisjonen» med fokus på egenutvikling og kontrollert vekst. For to år siden deltok vi i en rettet emisjon i Prosessventiler AS og er i dag største eier med en andel på 75 prosent. Senere overtok vi 100 prosent av aksjene i NVG AS (Norwegian Valve Group AS). - Vi vurderte både produktspekter, kundebase og intern kompetanse ved disse oppkjøpene, forteller Cock. Intern kompetanse veier alltid tyngst når vi ser på denne type investeringer. Jo mer komplementære de tre forholdene var, dess bedre tilskudd til vår konkurranseevne ville vi oppnå. Med de to selskapene mener vi at vi har evnet å styrke oss på alle aktuell felt. For å utnytte mulighetene oppkjøpene gir, vurderer vi kontinuerlig hvilke omstruktureringer som vil gi størst mulig synergier. Kundemasse, produktspekter og kompetanse ligger til grunn når ledelsen nå vurderer hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå best mulig effekt av oppkjøpene. - Vi vil nok foreta noe omorganisering av selskapsstrukturene, men hvert enkelt selskap vil bestå som egne enheter og konkurrere om kunder og markedsandeler seg imellom, forteller Cock.

 

Bredere produktspekter

I tillegg til et utvidet produktspekter innen ventilmarkedet satser J. S. Cock sterkt innenfor instrumentering. De mulighetene som elektronikk- og kommunikasjonsteknologien åpner krever god instrumentering. - Denne utviklingen er en del av vår strategi, sier Tobias Cock som til tross for sin alder på 32 år, har solid økonomisk og teknisk utdannelse. Utdannelsen er fra Heriot-Watt i Skottland og en MBA fra University of Manchester. Yrkeserfaring er fire år som Production Planning Manager hos Siemens i England, før han for om lag tre år siden kom tilbake til Norge for å føre familiebedriften videre. Ved at firmaet besitter god kompetanse og har et produktspekter som gir teknisk gode løsninger, kan vi tilby mer enn tidligere. Vi utvikler oss i retning av å kunne være en komplett ventil- og instrumenteringsleverandør. Flere og flere ventiler som går ut fra våre lagre og verksteder i Oslo, Bergen eller Arendal blir i dag levert kundetilpasset for on-of løsninger eller komplett for regulering med aktuator, positioner, endebryter, solenoid ventil, regulator eller transmitter.

 

Egen ventil-produksjon i Sverige

J.S. Cock’s ventiler og tilhørende utstyr produseres i all vesentlighet hos velrenommerte fabrikker i Europa eller USA. Gjennom emisjonen i Prosessventiler, eier J.S. Cock også sin egen ventil produsent i Sverige. Det er Engelsbergs Ventiler AB, som leverer kule-,sete-, sluse-, og tilbakeslagsventiler av meget høy kvalitet. Engelsbergs Ventiler operer med raske leveringstider. - I tillegg til å levere produkter fra etablerte produsenter i USA og Europa, ser vi det som helt avgjørende å følge med på utviklingen i Kina og de øvrige land i Asia, sier Tobias Cock. Kina er enormt og industrien utvikler seg i en rivende fart. Det begynner å bli slutt på at alt som lages i Kina er av dårlig kvalitet. I fremtiden vil mange kvalitetsprodukter bli produsert der. Utfordringen er at det finnes et vell av produsenter, så det må utføres et svært godt evalueringsarbeid før en eventuell kinesisk produsent får muligheten til å levere til J.S.Cock. Like viktig som å finne kvalitetsmessige gode produsenter, er det å få kontakt med produsenter som har en størrelse som passer vår aktivitet. Lokal kunnskap og forståelse for kulturen er helt avgjørende for å kunne velge riktige samarbeidspartnere i Asia.

 

Internasjonalisering

J.S. Cock har derfor nylig ansatt en prosjektmedarbeider ved Oslo- avdelingen fra Kina. Han har som en av sine oppgaver å styrke bedriftens kompetanse når det gjelder å identifisere og utvikle strategiske relasjoner med asiatiske leverandører. Tobias Cock erkjenner at dette er en lang prosess, og sier at svært få produkter som i dag leveres blir produsert i Kina. På lang sikt er viktig å opprettholde god kontakt med potensielle nye leverandører fra Asia som etter hvert blir i stand til å konkurrere på kvalitet og pris på lik linje med europeiske og amerikanske produsenter.

 

Komplekst og enkelt

Økt kompleksitet og integrasjon mot andre systemer stiller sterkere krav til dokumentasjon. Ved hjelp av gode verktøy kan vi følge opp denne utviklingen. Spesielt er det mye spennende på gang innen simulering og utnyttelse av Computational Fluid Dynamics (CFD) analyser. Riktig valg av ventilteknologi og materialer er helt avgjørende for levetiden til en ventilinstallasjon. Med god kompetanse og effektive hjelpemidler er vårt mål å kunne tilby gode tekniske løsninger, service og vedlikehold. I dette arbeidet er datatekniske hjelpemidler helt avgjørende. Disse hjelpemidlene er med på å avmystifisere ventilfaget, mener Tobias Cock. Fortsatt er det viktig, i tillegg til datateknisk kompetanse, å påse at selskapets ansatte har solid kunnskap om de ulike prosesser ventilene med tilhørende utstyr skal betjene.

 

Tilgjenglighet

J.S.Cock har alltid hatt stort fokus på å ha et stort utvalg av produkter tilgjenglig på sine lagere i Oslo, Bergen og Arendal. Ventilgruppen som helhet (J.S.Cock, NVG og Prosessventiler) har ventiler og tilhørende utstyr for over NOK 50 Mill på lager. Korte leveringstider er ofte svært viktig i denne bransjen. For å bli enda mer tilgjengelig investerer nå bedriften betydlige ressurser på å gjøre priser, lagerstatus og dokumentasjon for alle lagerførte produkter tilgjengelig over internett. Tobias Cock sier videre at flere og flere kunder nå etterspør 3D tegninger og at dette også vil bli gjort tilgjengelig over internett i løpet av 2013 for mange av produktene.

 

Om J. S Cock

I de senere år har J.S. Cock også blitt en betydelig leverandør av ventiler og filtersystemer til norsk og internasjonal fiskeoppdrett og brønnbåter. Selskapet konstruerer og utvikler også egne ventiler som produseres eksternt, og selges under varemerket JSC. I dag er det totalt 30 ansatte fordelt på avdelingene i Oslo, Bergen, Stavanger og Arendal.

Utviklingen i Bergensavdelingen har vært meget positiv de siste 10 årene. Dette resulterte i at de bygget et helt nytt kontor, lager og servicesenter på Hylkje, rett utenfor Åsane i Bergen på veien ut mot blant annet Mongstad. Her har selskapet omlag 1000 m2 lager og verksted i tillegg til 300m2 moderne kontorer. Blant fasilitetene er et diagnose- og reparasjonssenter for kritiske kontrollventiler til Olje og Gass Industrien. Dette er et samarbeid mellom J.S.Cock og Severn Glocon som er en av Europas ledende produsenter av ulike kritiske kontroll ventiler til blant annet norsk offshore industri. Arendalsavdeling har flyttet inn i helt nye kontor- og lagerlokaler like ved Tromøybrua. Tilfeldigheter gjorde at blant annet Sevan har flyttet inn som nabo, noe som begge selskap kan ha fordeler av da Sevan i en årrekke har vært en god kunde hos oss, og nærhet til våre kunder er viktig sier Tobias Cock.

Hovedkontoret i Oslo er i de senere år også blitt utvidet med over 1000 m2 lagerplass, slik at Oslo avdelingen nå kan «boltre» seg på ca. 1000 m2 kontorer og kurslokaler, og ca. 2000 m2 lager og servicelokaler.

Betydelig omsetning Samlet er J.S. Cock AS, Prosessventiler AS og NVG AS store lagerførende leverandører av ventiler, instrumenter og komplette prosessutstyrspakker til skip, offshore, petrokjemi, næringsmiddel, farmasøytisk, renseanlegg, smelteverk, vannkraft, papir, treforedling og kommunal sektor. «Gruppen » hadde en samlet omsetning i 2012 på omlag 250 millioner kroner og kan samtidig vise til gode resultater, uten at Tobias Cock ville gå nærmere inn på dette. Gode resultater oppnås kun ved sunn, fornuftig og effektiv drift var unge Cocks kommentar i denne forbindelse.

 

Gode leverandører

Verden er full av ventilprodusenter som gjerne vil levere ventiler til det norske markedet, men kun et fåtall slipper inn gjennom «nål-øyet» til firmaet. Det kan sikkert oppfattes feil når jeg sier at våre leverandører i mange tilfeller er viktigere for oss enn våre kunder. J.S.Cock er av den oppfatningen at for å kontinuerlig bedre vår konkurransedyktighet må vi først fokusere på å utvikle og vedlikeholde en optimal leveringskjede oppstrøms fra sluttbrukeren. Ettersom at informasjon, varer og kunnskap i dag flyter raskere mellom underleverandører, produsenter, distributører, kunder og sluttbrukere, så er det mer hensiktsmessig å fokusere på konkurransen mellom verdikjeder enn mellom enkelte bedrifter. Det vil si at en bedrift kan ikke bli bedre enn det svakeste leddet i verdikjeden. For å oppnå en optimal verdikjede er det nødvendig at alle leverandører og underleverandører er innforstått med at et salg blir først realisert når en sluttbruker har kjøpt og har tatt i bruk et produkt. Alt annet er kun flytting av varer og kapital oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden. Hvis man har oppnådd en optimal og konkurransedyktig verdikjede så kreves det mye mindre ressurser på å skape trofaste og lojale kunder.

J.S.Cock har en rekke slike verdikjeder, som gjør det mulig for oss å konsentrere oss om det vi er gode på; Levere rett produkt til rett tid og pris – Riktig første gangen. At vi stadig blir bedre og bedre på dette skyldes nok i stor grad at vi har et solid og effektivt QA-system som er en meget viktig del av vår hverdag.

 

Produktutvikling og nye produsenter

Firmaet har de senere årene utvidet sitt leveringsprogram på mange områder og flere leverandører er kommet til. Men hele tiden har fokus vært kvalitet, solide produsenter og innovative produkter. Et eksempel på dette er SIPOS som er en relativt ny samarbeidspartner for J.S.Cock. SIPOS produserer elektriske aktuatorer for regulering av ventiler men også en rekke andre innretninger. Det spesielle med denne Aktuatoren er at den er frekvensomformerstyrt og utviklet spesielt for å styre eller regulere ventiler hvor prosessen krever høyest mulig grad av nøyaktighet og pålitelighet. Hvis strømtilførselen blir borte fungerer Aktuatoren fortsatt og kan motta styringssignaler helt ned til 6 ms.

 

Virker uten spenning og batteri

En av de unike løsninger i SIPOS nye Modell- 5-Aktuator er at den har en absolutt posisjons enkoder med hele 12-bit oppløsning pr. omdreining. Teknisk betyr dette at enkoderen har over 4000 målepunkter pr omdreining. Dette gjør Aktuatoren i stand til å registrere eksepsjonelt små bevegelser på utgangsakselen mot ventil. Aktuatoren har følgelig maks avvik på ned til 0,003 % av full bevegelse. Tobias Cock sier at han gjerne forklarer mer om alle de unike egenskapene til SIPOS- 5-Aktuatoren, men da måtte vi hatt mer tid til rådighet, så han referer heller til selskapets web sider (www.jsc.no) hvor det finnes mer informasjon om dette temaet.

 

Trykk, temperatur, nivå, og mengde

Etter oppkjøpet av NVG fikk J.S.Cock tilgang på produkter fra Ashcroft Instruments som leverer høykvalitets produkter innenfor trykk- og temperaturmåling. Omtrent samtidig ble selsakpet kontaktet av Nivelco Process Control Co, som er meget dyktige på blant annet nivå og engde tillegg til analyseutstyr for O2, pH, ledningsevne og ORP. Begge produsentene øker stadig sine markedsandeler gjennom sitt samarbeid med J.S. Cock. Også her viser det seg at produsenter med produkter av høy kvalitet, riktig pris, korte leveringstider og høy servicegrad vinner frem i dagens marked.

 

Egenutvikling og produksjon av EX lys g koplingsbokser

Fra sin tid hos Siemens i England som «Production Planning Manager» har Tobias Cock lært at det også i «høykostland» som Norge er fult mulig å produsere ulike produkter til meget konkurransedyktige priser så lenge produktet består av en relativt stor grad av teknisk innovasjon, høyt krav til sikkerhet, kvalitet, sertifisering og godkjenninger, og at total-markedet er relativt beskjedent slik at de store internasjonale selskapene ikke kommer og «stjeler» patent og ideer.

Et typisk produkt i så måte er J.S.Cock’s egenutviklede LED lys som lyser opp baksiden av Transparente Nivå-visere for at man lettere kan se væske-nivå og eventuelle skiller mellom skum, olje og vann i tanker. De lys som hittil har vært brukt i markedet har relativt lang leveringstid, er uforholdsmessig store og ganske kostbare, spesielt fordi markedet er relativt lite men også fordi hvert lys produseres spesielt etter mål med hensyn til lengde. Det er brukt over to år på utvikling, design, testing, forbedring og ikke minst EX-sertifisering av sine komplette LED lys. Produksjonen vil starte for fullt i løpet av sommeren 2013. - Dette har vært en meget lærerik prosess og ganske kostbar kan Tobias Cock fortelle. Men i dag kan vi tilby et produkt som har stor interesse også langt utenfor Norges grenser. Med den produksjonsmetode vi har valgt er det faktisk likegyldig hvor i verden dette produktet blir laget med hensyn til pris. Når det gjelder leveringstid kan J.S.Cock produsere disse lysene på et par uker hvis det skulle være behov for det.

 

Offshore

«Olje og Gass» er fortsatt et meget viktig markedssegment for J.S.Cock. Det er også herifra den største veksten har kommet de seneste årene. Allerede tidlig på 70 tallet begynte firmaet å motta betydelige ordre på kontroll-, sikkerhet-,kule-, spjeld- og reguleringsventiler til de fleste olje og gass prosjektene på norsk sokkel. Etter hvert har selskapet også spesialisert seg på mer «High Tech» ventiler hvis det er mulig å bruke dette uttrykket om det som ofte av produsentene betegnes som Kritiske Ventiler. Dette er ventiler som ved en eventuell feilfunksjon i gitte tilfeller kan forårsake at olje- eller gassproduksjonen må stanses. Typiske ventiler vil være First Stage Choke Ventiler, Compressor Anti Surge Ventiler, Pumpe Minimum Flow Ventiler og liknende. Midt i dette leverer J.S.Cock Kule Reguleringsventiler som blir mer og mer vanlig brukt i Olje og Gass sammenheng, ofte i forbindelse med utlikning av trykkforskjeller i tilknyttede rørledninger. Dette er ventiler som tåler store trykkfall, er bidireksjonale, har samtidig stor gjennomstrømningsevne (Kv) men allikevel meget god reguleringsevne også på lav gjennomstrømning. Selskapets samarbeidspartner på disse ventilene er MIR som har fabrikker i Italia og Malaysia. Det finnes en god håndfull flere produsenter av denne type ventiler rundt om i verden, men J.S.Cock og deres kunder er meget fornøyd med de løsninger, kvalitet, pris og service MIR kan tilby markedet.

Alle Nyheter

Innovasjons­konferanse 2019

apr 28, 2019
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 – det nyeste innen vannrensing og…

Miljøteknikk messe

mar 08, 2019
Messen Miljø & Teknikk er en møteplass for leverandører og innkjøpere…

Kontrollventil kurs

nov 14, 2018
Kontrollventil kurs i Hammerfest med 25 deltagere fra Equinor, ENI, Aibel,…

90-01 PRV fra CLA-VAL

okt 02, 2018
Ny konverteringskit til ventiltyp 90-01 PRV fra CLA-VAL! CLA-VALs nye…

OTD 2018

sep 13, 2018
Under årets OTD vil vi presentere våre produkter og leverandører på en ny…

ONS 2018

aug 06, 2018
Under årets ONS vil vi presentere våre produkter og leverandører på en ny…

Axial Flow-kontrollventiler

mar 05, 2018
Axial Flow-ventiler fra Hydromat brukes til regulering av vann eller gass.…

Oversvømmelses­beskyttelse

feb 08, 2018
Modulbaserte firkant-sluseventiler og rørgater for beskyttelse av hus,…

Imponerende snuoperasjon

des 15, 2017
Magasiner: AMNYTT #6/2017 - årgang 19 | www.amnytt.no Tekst: Jan Eirik…

Hurtig avmontering av aktuatorer fra ventiler

okt 26, 2017
Brakett til hurtig på- og avmontering av aktuatorer. Skift brakett på noen…

Standardiserte endebrytere fra Nutork

apr 27, 2017
Nutork har standardisert alle sine endebryrere til IP68 TÜV 30 m/24 timer…

Vi utvider vårt sortiment med ISOIL mengdemålere

apr 04, 2017
J.S.Cock er meget fornøyd med at vi nå kan bistå våre kunder med et stort…

Sprengblekk fra ZOOK

mar 03, 2017
J.S.Cock AS har inngått avtale med ZOOK Europe Ltd, markedsleder innen…

CheckMate® Inline tilbakeslagsventiler for vann og kloakk

jan 23, 2017
Red Valve har i over 60 år produsert tilbakeslagventiler som sikrer mot…

EuroChlor-godkjente ventiler fra Flowstream

jan 04, 2017
J.S. Cock har nylig inngått en samarbeidsavtale med Flowstream UK som…

Offshore Technology Days 2016

sep 22, 2016
J.S. Cock skal igjen delta på Offshore Technology Days 2016. Med oss på…

Third new product launch in less than 12 months

sep 19, 2016
Mankenberg, a leading manufacturer of self-acting control valves,…

Mankenberg launch PRV & set a new standard

aug 31, 2016
Mankenberg further expand their position as one of the leading suppliers…

Annalyse instrumenter fra Sensorex

aug 24, 2016
Vi har fått tilgang til et nytt agentur på annalyse instrumenter…

Digital EPIC 2 Transmitter

jul 06, 2016
The Digital EPIC-2 is a second generation of our very successful EPIC…

Før og etter service hos J.S.Cock AS

jun 23, 2016
Se på disse bildene? Før og etter service av G4 Bailey damp redusvalve hos…

Eliaden 2016 - Vinner av beste stand

jun 02, 2016
J.S.Cock var representert på Eliaden fra 31 mai til 2 juni på Lillestrøm…

Double Block and Bleed

apr 29, 2016
The unique Wey Knife Gate Valve Model DB serves as both a Double Block &…

Isolasjonsventil for transmittere

apr 15, 2016
Isolasjonsventil for Transmittere. Ingen dødsone mellom medie og…

Små pneumatiske ventiler

apr 15, 2016
Pneumatiske ventiler i messing PN10- dobbelt- virkende og med fjærretur…

Nil-Cor composite valves

jan 14, 2016
Nil-Cor® is the pioneer and world leader in design, production and…

GasAlert MicroClip Series

okt 22, 2015
Honeywell Multigassdektorer lagerføres hos J.S. Cock AS. Og vi er…

Control Air Inc.

okt 22, 2015
Control Air er som en av de ledene i verden med sine presisjons…

Mankenberg Tank Blanketing

okt 22, 2015
J.S. Cock AS and Mankenberg have Tank Blanketing system that protects…

Tradebroker Rammeavtale

okt 22, 2015
J.S.Cock AS har inngått en rammeavtale med Tradebroker for leveranse av…

Statoil Rammeavtale

okt 22, 2015
Lang rammeavtale for Severen Norge. Severn Norge AS er tildelt…

M-tech Compact Flanges

okt 22, 2015
M-tech with Compact Flanges and quadruple offset is the perfect valve for…

OTD Stavanger 2015

okt 20, 2015
I dag kl 09:00 var årets OTD i gang og J.S.Cock ser frem til to dager med…

Samarbeid med Red Valve Company

feb 02, 2013
Vi har nå startet et samarbeid med Red Valve Company, Inc. Red Valve er et…

Tenker sikkerhet

jan 02, 2012
Magasiner: AMNYTT #1/2012 - årgang 14 | www.amnytt.no Tekst: Jan Eirik…

Samarbeid med Rotork Sweden

jan 01, 2012
Samarbeidet med Rotork Sweden har resultert i at J.S.Cock AS har fått…

Nyheter

Nyheter

Innovasjons­konferanse 2019

apr 28, 2019
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 – det nyeste innen vannrensing og…
Nyheter

Miljøteknikk messe

mar 08, 2019
Messen Miljø & Teknikk er en møteplass for leverandører og innkjøpere…
Nyheter

Kontrollventil kurs

nov 14, 2018
Kontrollventil kurs i Hammerfest med 25 deltagere fra Equinor, ENI, Aibel,…
Nyheter

90-01 PRV fra CLA-VAL

okt 02, 2018
Ny konverteringskit til ventiltyp 90-01 PRV fra CLA-VAL! CLA-VALs nye…
Nyheter

OTD 2018

sep 13, 2018
Under årets OTD vil vi presentere våre produkter og leverandører på en ny…

Siste nyheter

Nyheter

Innovasjons­konferanse 2019

apr 28, 2019
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 – det nyeste innen vannrensing og…
Nyheter

Miljøteknikk messe

mar 08, 2019
Messen Miljø & Teknikk er en møteplass for leverandører og innkjøpere…
Nyheter

Kontrollventil kurs

nov 14, 2018
Kontrollventil kurs i Hammerfest med 25 deltagere fra Equinor, ENI, Aibel,…
Nyheter

90-01 PRV fra CLA-VAL

okt 02, 2018
Ny konverteringskit til ventiltyp 90-01 PRV fra CLA-VAL! CLA-VALs nye…
Nyheter

OTD 2018

sep 13, 2018
Under årets OTD vil vi presentere våre produkter og leverandører på en ny…
© 2017 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.